Спеціальності та освітні програми

Спеціальності Освітні програми Кафедри
016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія / корекційна освіта Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання Управління фізичною культурою та спортом
фітнес і рекреація
022 Дизайн дизайн Дизайну
графічний дизайн
дизайн середовища
промисловий дизайн
035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Теорії та практики перекладу
051 Економіка управління персоналом та економіка праці Кафедра економіки та митної справи
митна справа
цифрова економіка та електронний бізнес
052 Політологія політологія Загальноправових та політичних наук
053 Психологія психологія Психології
061 Журналістика журналістика Журналістики
071 Облік і оподаткування облік і аудит Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит Фінанси, банківська справа та страхування
фінансово-економічна безпека
073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування Менеджменту
управління проєктами Будівельного виробництва та управління проєктами
менеджмент в будівництві Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
075 Маркетинг маркетинг Маркетинг та логістика
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика Маркетинг та логістика
економіка підприємства Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
економіка бізнесу
підприємництво
081 Право правознавство Конституційне, адміністративне та трудове право
Кримінальне, цивільне та міжнародне право
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення Програмних засобів
122 Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту
комп’ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія комп'ютерні системи та мережі Комп’ютерних систем та мереж
спеціалізовані комп'ютерні системи
комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах Системного аналізу та обчислювальної математики
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем Захисту інформації
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
131 Прикладна механіка технології машинобудування Технології машинобудування
обладнання та технології ливарного виробництва Машин і технології ливарного виробництва
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування Обробки металів тиском
технології та устаткування зварювання Обладнання та технології зварювального виробництва
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство Фізичного матеріалознавства
композиційні та порошкові матеріали, покриття Композиційних матеріалів, хімії та технологій
термічна обробка металів Фізичного матеріалознавства
133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи Металорізальних верстатів та інструментів
двигуни внутрішнього згорання Двигунів внутрішнього згорання
експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів Автомобілів
колісні та гусеничні транспортні засоби
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки Технології авіаційних двигунів
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів Машин і технології ливарного виробництва
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент Електропостачання промислових підприємств
електротехнічні системи електроспоживання
електричні та електронні апарати Електричних та електронних апаратів
електромеханічні системи автоматизації та електропривод Електроприводу та автоматизації промислових установок
електричні машини і апарати Електричних машин
інженерія відновлювальної енергетики
програмні засоби електричної інженерії
електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси
144 Теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології автоматизація, мехатроніка та робототехніка Інформаційних технологій електронних засобів
комп’ютерно-інтегровані технології в екологічних приладах та системах
промислова автоматика Електроприводу та автоматизації промислових установок
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація Мікро- та наноелектроніки
інформаційні системи моніторингу та контролю
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
172 Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби Інформаційних технологій електронних засобів
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
інженерія та програмування в радіоелектроніці Радіотехніки та телекомунікацій
радіотехніка
інформаційні мережі зв’язку
телемедичні та біомедичні системи
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів Електроприводу та автоматизації промислових установок
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування Дизайну
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво Будівельного виробництва та управління проєктами
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація Фізична терапія та ерготерапія
231 Соціальна робота соціальна робота Соціальної роботи
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа Кафедра туристичного, готельного та ресторанного бізнесу
242 Туризм туризмознавство
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність Конституційне, адміністративне та трудове право
Кримінальне, цивільне та міжнародне право
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті) Транспортних технологій
275.03 транспортні технології (організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті)
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління Менеджменту
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес Міжнародних економічних відносин